اوراق بدهی صخود۰۰۱۲

ارکان اوراق صخود۰۰۱۲

ناشر شرکت واسط مالی آذر سوم ضامن بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صخود۰۰۱۲

قیمت نهایی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۴۴ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۱۹ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۴۴ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۱۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۸,۰۷۳ ریال مانده تا سررسید ۲۹۱ روز

مشخصات نماد اوراق صخود۰۰۱۲

نماد صخود۰۰۱۲ ریال نام اوراق ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ماه
تعداد اوراق ۳,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صخود۰۰۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.