صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۱.۴۶ -۲.۳۷ ۲۰۸.۱۲ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۱.۲۰ ۳.۱۱ ۳۶.۵۶ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۱.۳۳ ۵.۳۹ ۵۳.۹۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۷۸ ۵.۶۳ ۲۲.۴۴ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۱.۶۸ ۵.۳۵ ۳۲.۳۴ ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام ۱.۱۸ -۱۸.۰۷ ۲۹۹.۴۳ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۸۳ ۵.۵۰ ۲۲.۱۷ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۸۸ ۵.۳۸ ۲۴.۰۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۳۲ ۴.۷۷ ۱۸.۷۷ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۴.۵۳ -۶.۸۷ ۴۱۸.۸۴ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۲ ۴.۸۵ ۲۰.۱۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام -۷.۸۱ -۹.۹۴ ۳۹۹.۵۸ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۴.۴۲ -۷.۳۰ ۴۳۱.۷۹ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۷۱ ۴.۹۹ ۲۰.۵۶ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط -۱.۶۷ -۶.۱۸ ۱۷۸.۴۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام -۸.۹۲ -۱۹.۳۷ ۳۷۸.۰۹ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۱.۳۸ ۳.۸۲ ۳۳.۲۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۶۹ ۵.۱۸ ۱۹.۷۲ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط -۰.۸۴ ۱.۵۱ ۲۳۸.۸۰ -
توسعه صادرات در سهام -۲.۵۷ -۵.۵۳ ۴۷۵.۰۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۸۷ ۵.۷۹ ۲۹.۰۸ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۰ ۵.۳۹ ۲۹.۶۶ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام -۲.۲۸ -۱۸.۷۶ ۲۶۶.۴۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۲.۸۷ -۱۲.۵۴ ۳۶۲.۳۱ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۱.۴۱ ۴.۹۳ ۳۲.۹۹ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۵.۰۲ -۶.۹۲ ۴۱۰.۱۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۱.۸۹ ۵.۹۰ ۲۵.۱۴ ۱ ماه
بانک دی در سهام ۰.۳۳ -۱۸.۳۰ ۳۰۳.۵۲ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام -۸.۲۷ -۱۷.۲۷ ۳۸۳.۷۱ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۱.۴۶ ۲.۹۱ ۳۸.۲۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۴۸ ۴.۶۴ ۱۹.۴۹ ۱ ماه
رشد سامان در سهام -۵.۰۳ -۲۰.۰۸ ۴۶۵.۱۸ ۳ ماه
درآمد ثابت نگین سامان درآمد ثابت ۱.۷۹ ۴.۹۴ ۲۷.۱۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۵۳ ۵.۴۲ ۲۲.۴۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۱.۵۰ ۳.۶۰ ۳۴.۸۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۵۶ ۴.۸۲ ۱۹.۱۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۱.۹۸ ۶.۱۱ ۳۶.۹۰ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۲.۷۹ -۱۶.۹۷ ۴۵۸.۲۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت -۰.۱۳ ۲.۰۷ ۶۰.۸۹ ۱ ماه
کوثر مختلط ۰.۷۳ -۴.۴۸ ۱۲۵.۰۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۲۰ ۴.۹۳ ۲۰.۴۴ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۱.۵۱ ۵.۱۲ ۲۱.۳۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۱.۶۱ ۴.۴۰ ۴۱.۳۶ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۱.۵۳ ۴.۳۳ ۲۶.۵۷ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۱.۵۵ ۴.۶۶ ۳۱.۴۳ ۱ ماه
افق ملت در سهام -۵.۵۵ -۱۲.۲۰ ۳۹۳.۲۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۱.۶۲ ۴.۴۵ ۲۹.۰۴ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام -۸.۶۶ -۱۵.۲۵ ۳۳۶.۶۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط -۱.۵۷ -۶.۴۶ ۱۸۹.۷۲ -
زرین پارسیان در سهام -۰.۱۳ -۹.۳۶ ۴۰۹.۰۹ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۲.۵۰ ۵.۱۱ ۲۲.۶۸ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۵.۰۳ -۵.۴۱ ۳۷۴.۹۰ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۷۳ ۴.۹۲ ۲۰.۴۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۱.۷۰ ۴.۷۷ ۳۴.۳۵ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام -۵.۶۹ -۱۷.۳۹ ۳۸۳.۱۰ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۱.۵۴ ۴.۰۷ ۳۹.۶۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام -۷.۰۹ -۸.۴۱ ۴۲۲.۳۳ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۱.۱۴ ۳.۵۶ ۳۸.۲۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۷۰ ۴.۸۷ ۲۱.۳۸ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.