صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۸.۵۸ ۱۹.۴۱ ۸۳.۴۴ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۲.۸۹ ۷.۸۷ ۲۸.۰۸ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۰.۱۹ ۴.۷۱ ۱۸.۷۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۹۵ ۲۰.۱۵ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۲.۳۶ ۶.۲۹ -۸۳.۸۴ ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام -۸۹.۰۳ -۸۷.۱۸ -۷۹.۵۹ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۷۲ ۵.۱۷ ۲۱.۷۷ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۶۶ ۴.۹۶ ۲۰.۱۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۴۲ ۴.۲۶ ۱۹.۲۳ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۱۰.۳۸ ۲۹.۸۵ ۱۳۲.۳۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۲۰.۶۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام ۱۴.۱۰ ۲۶.۱۱ ۱۲۸.۴۷ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۵.۳۱ ۱۸.۷۷ ۱۲۱.۰۰ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۶۱ ۴.۸۸ ۱۹.۷۵ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط ۷.۱۷ ۱۸.۹۰ ۸۶.۷۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام ۱۳.۰۹ ۳۶.۴۷ ۲۰۱.۱۶ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۱.۵۸ ۴.۷۰ ۱۸.۵۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۷۵ ۵.۲۳ ۲۱.۲۶ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط ۱۰.۷۳ ۲۳.۲۹ ۷۵.۶۹ -
توسعه صادرات در سهام ۱۳.۲۳ ۳۳.۱۴ ۱۱۳.۱۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۲.۲۲ ۶.۱۳ ۲۴.۷۴ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۹۸ ۵.۵۶ ۲۲.۷۸ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام ۴.۸۱ ۳۰.۷۸ ۱۷۳.۲۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۱۳.۲۴ ۲۷.۷۸ ۱۴۲.۳۹ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۱.۸۱ ۵.۴۵ ۲۱.۹۵ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۱۳.۵۴ ۲۷.۹۸ ۲۰۸.۳۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۱.۵۶ ۵.۰۶ ۲۱.۹۶ ۱ ماه
بانک دی در سهام ۸.۴۷ ۱۹.۹۱ ۷۹.۱۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام ۱۳.۸۱ ۳۶.۸۲ ۲۱۱.۶۸ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۱.۱۵ ۱.۲۳ ۱۰.۸۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۵۶ ۴.۷۸ ۱۹.۷۴ ۱ ماه
رشد سامان در سهام ۹.۲۷ ۴۶.۰۳ ۱۴۰.۱۸ ۳ ماه
نگین سامان درآمد ثابت ۱.۶۰ ۴.۸۸ ۱۸.۵۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۲۱.۸۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۲.۵۵ ۶.۰۳ ۲۱.۶۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۶۱ ۵.۰۶ ۱۹.۷۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۱۹.۷۱ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۱۴.۳۰ ۳۶.۰۰ ۱۲۴.۰۴ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت ۲.۸۵ ۹.۲۹ ۴۰.۴۸ ۱ ماه
کوثر مختلط ۶.۷۸ ۲۱.۱۰ ۱۳۶.۳۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۶۱ ۴.۸۳ ۴۳.۰۹ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۲.۱۱ ۵.۶۲ ۲۰.۱۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۱.۹۴ ۶.۲۸ ۲۱.۶۴ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۱.۴۷ ۳.۸۸ ۱۸.۱۹ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۹۴ ۱۹.۸۹ ۱ ماه
افق ملت در سهام ۱۳.۵۴ ۲۶.۵۷ ۱۱۵.۱۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۱.۶۹ ۵.۱۷ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام ۱۲.۱۳ ۲۹.۶۱ ۱۳۷.۹۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط ۶.۹۹ ۲۰.۸۸ ۶۴.۹۴ -
زرین پارسیان در سهام ۷.۶۶ ۲۳.۱۰ ۱۲۸.۶۸ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۱.۳۵ ۴.۲۲ ۲۰.۹۳ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۱۱.۱۲ ۳۰.۵۹ ۱۵۹.۴۸ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۷۱ ۵.۳۶ ۲۰.۲۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۱.۸۸ ۵.۵۶ ۲۱.۱۳ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۱۵.۱۵ ۲۴.۶۶ ۱۰۵.۴۹ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۱.۶۵ ۵.۱۸ ۲۰.۸۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام ۱۲.۲۴ ۲۲.۶۶ ۱۲۶.۶۶ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۱.۹۱ ۵.۷۱ ۱۰.۱۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۳۹ ۵.۰۷ ۲۰.۷۹ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.