صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۴.۰۳ ۶.۶۳ ۵۹.۵۰ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۱.۶۵ ۵.۵۲ ۲۶.۸۰ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۲.۱۲ ۳.۱۴ ۱۹.۹۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۶۵ ۵.۱۵ ۲۰.۳۲ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۱.۸۶ -۹۸.۹۵ -۸۳.۵۱ ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام ۴.۷۵ ۳.۳۳ ۷۴.۱۴ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۸۰ ۵.۳۹ ۲۲.۴۸ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۶۵ ۵.۱۵ ۲۰.۳۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۳۴ ۴.۵۰ ۱۹.۴۹ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۶.۸۳ ۷.۱۵ ۹۸.۱۴ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۹۷ ۲۰.۸۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام ۴.۱۴ ۶.۳۶ ۸۴.۵۶ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۷.۶۷ -۱.۳۶ ۱۰۳.۱۸ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۶۱ ۴.۹۳ ۲۰.۵۵ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط ۷.۰۰ ۸.۹۵ ۷۹.۵۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام ۱۳.۰۵ ۱۳.۶۳ ۱۵۷.۸۵ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۱.۵۵ ۴.۶۴ ۱۸.۴۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۷۳ ۵.۳۱ ۲۱.۵۰ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط ۵.۱۸ ۸.۵۳ ۶۸.۵۸ -
توسعه صادرات در سهام ۹.۵۸ ۷.۹۹ ۸۸.۲۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۹۱ ۵.۸۲ ۲۴.۰۷ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۷ ۵.۶۰ ۲۲.۹۷ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام ۱۴.۴۸ ۱۰.۲۳ ۱۴۷.۹۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۶.۱۵ ۱۴.۵۱ ۱۰۷.۰۸ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۱.۵۹ ۵.۲۳ ۲۲.۰۹ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۸.۷۱ ۱۳.۸۱ ۱۵۷.۸۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۱.۸۰ ۵.۵۵ ۲۲.۶۸ ۱ ماه
بانک دی در سهام ۷.۴۱ ۰.۱۴ ۵۵.۲۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام ۱۱.۹۶ ۱۴.۸۵ ۱۶۶.۱۰ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۰.۰۳ -۰.۳۲ ۱۱.۰۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۸۶ ۱۹.۹۴ ۱ ماه
رشد سامان در سهام ۱۸.۸۰ ۲۱.۸۲ ۱۰۶.۰۲ ۳ ماه
نگین سامان درآمد ثابت ۱.۶۲ ۵.۰۰ ۱۸.۳۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۰ ۵.۳۷ ۲۲.۱۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۱.۵۲ ۴.۶۱ ۲۰.۵۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۶۵ ۴.۹۱ ۱۹.۸۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۸۹ ۱۹.۸۴ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۸.۰۵ ۴.۸۴ ۸۵.۴۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت ۲.۳۶ ۹.۱۰ ۳۷.۸۸ ۱ ماه
کوثر مختلط ۷.۵۹ ۱۰.۱۵ ۱۲۹.۸۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۷۸ ۴.۹۰ ۴۷.۷۲ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۱.۵۰ ۴.۵۰ ۱۹.۲۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۱.۵۹ ۵.۰۲ ۲۱.۷۳ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۱.۵۲ ۴.۵۲ ۱۸.۳۱ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۱.۶۵ ۴.۹۳ ۲۰.۰۲ ۱ ماه
افق ملت در سهام ۴.۱۴ ۷.۸۲ ۸۰.۱۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۲۱.۱۲ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام ۹.۸۰ ۹.۳۱ ۸۹.۰۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط ۶.۴۲ ۷.۴۵ ۴۷.۴۲ -
زرین پارسیان در سهام ۷.۶۳ ۸.۹۰ ۹۱.۰۵ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۲.۴۷ ۶.۳۹ ۲۳.۱۵ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۱۱.۲۲ ۲۱.۸۲ ۱۳۵.۶۷ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۵۸ ۵.۲۲ ۱۹.۸۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۱.۷۸ ۵.۱۹ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۲.۳۷ ۵.۹۹ ۶۰.۶۱ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۱.۷۴ ۵.۱۹ ۲۰.۹۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام ۳.۱۰ ۱۲.۲۱ ۸۵.۹۹ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۱.۹۲ ۲.۴۸ ۸.۹۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۸۰ ۵.۲۶ ۲۰.۷۲ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.