پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را بر حسب تقسیم‌ سود دوره‌ای در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه

نام متوسط سود تقسیمی در ۳ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
صبای هدف ۶۵.۷۲ ٪ ۵۰.۲۰ ٪ ۴۸.۱۰ ٪
صنعت و معدن ۴۶.۹۱ ٪ ۳۴.۱۵ ٪ ۲۷.۶۵ ٪
گنجینه یکم آوید ۴۲.۴۹ ٪ ۳۱.۷۶ ٪ ۲۶.۸۲ ٪
گنجینه آینده روشن ۲۶.۴۰ ٪ ۲۸.۵۲ ٪ ۳۱.۵۹ ٪
امین آشنا ایرانیان ۲۵.۹۸ ٪ ۲۴.۵۶ ٪ ۲۴.۰۷ ٪
گسترش فردای ایرانیان ۲۴.۹۲ ٪ ۲۳.۹۳ ٪ ۲۳.۷۳ ٪

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه

نام متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
ارزش آفرین گلرنگ ۲۸.۱۴ ٪ ۲۶.۷۳ ٪
ارمغان ایرانیان ۲۰.۰۰ ٪ ۲۴.۳۶ ٪
سپهر خبرگان نفت ۱۱.۷۲ ٪ ۱۶.۴۲ ٪