اوراق بدهی شهرداری‌ها

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط شهرداری‌ها

فهرست اوراق بدهی شهرداری‌ها

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شهرداری‌ها

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
مشیر۱۱۲ ۲۲.۲۲ ۲۰.۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
مشیر۹۹۱۱ ۲۱.۱۹ ۱۹.۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شهرداری شیراز (۵۰.۰٪) ، دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪)
تبریز۱۱۲ ۲۰.۴۰ ۱۸.۷۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
مکرج۱۱۲ ۵.۱۲ ۵.۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)