اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اخزا۶۱۳ ۲۳.۵۲ ۲۱.۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۴ ۲۲.۵۰ ۲۰.۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۱.۷۹ ۱۹.۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۲۱.۷۵ ۱۹.۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۲۱.۷۵ ۱۹.۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۷۱۷ ۲۱.۶۸ ۱۹.۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۳ ۲۱.۶۰ ۱۹.۷۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۲۱.۵۸ ۱۹.۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۷۲۰ ۲۱.۵۶ ۱۹.۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۲۱.۵۵ ۱۹.۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۲۱.۵۵ ۱۹.۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۷ ۲۱.۵۳ ۱۹.۶۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۷۲۱ ۲۱.۵۲ ۱۹.۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۲۱.۵۲ ۱۹.۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۲۱.۵۱ ۱۹.۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۴ ۲۱.۴۸ ۱۹.۶۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۲ ۲۱.۴۸ ۱۹.۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۲۱.۴۶ ۱۹.۶۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۷۲۲ ۲۱.۴۵ ۱۹.۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۲۱.۴۰ ۱۹.۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۶ ۲۱.۳۵ ۱۹.۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۱۳ ۱۹.۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۰.۸۹ ۱۹.۱۲ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۴ ۲۰.۶۸ ۱۸.۹۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۲۰.۶۲ ۱۸.۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۵ ۲۰.۵۵ ۱۸.۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۲۰.۵۲ ۱۸.۸۱ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۲۰.۵۱ ۱۸.۸۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۲ ۲۰.۴۹ ۱۸.۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۶ ۲۰.۲۰ ۱۸.۵۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۳ ۱۹.۸۵ ۱۸.۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن