اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اجاد۲۵ ۲۵.۶۱ ۲۳.۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۲۴.۶۸ ۲۲.۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۲۴.۶۶ ۲۲.۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۲۴.۶۰ ۲۲.۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۲۴.۶۰ ۲۲.۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۲۴.۵۷ ۲۲.۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۱ ۲۴.۵۲ ۲۲.۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۲۴.۴۶ ۲۲.۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۷ ۲۲.۹۰ ۲۰.۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۲.۵۷ ۲۰.۵۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۴ ۲۲.۵۰ ۲۰.۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۴ ۲۲.۴۰ ۲۰.۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۲.۳۰ ۲۰.۳۰ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۸ ۲۲.۳۰ ۲۰.۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۲۲.۲۳ ۲۰.۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۲۲.۱۸ ۲۰.۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۰ ۲۲.۱۷ ۲۰.۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۲۲.۱۶ ۲۰.۱۸ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۳ ۲۲.۱۴ ۲۰.۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۵ ۲۲.۱۴ ۲۰.۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۶ ۲۲.۰۹ ۲۰.۱۳ ۱۳۹۸/۷/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۷۰۶ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۶ ۲۱.۹۲ ۱۹.۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۹ ۲۱.۸۲ ۱۹.۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۵ ۲۱.۶۴ ۱۹.۷۵ ۱۳۹۸/۸/۲۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۷ ۲۱.۵۵ ۱۹.۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۲ ۲۱.۱۲ ۱۹.۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۴ ۲۰.۷۴ ۱۸.۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)