اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اجاد۲۶ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۱۹.۴۷ ۱۷.۹۲ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۱۹.۰۵ ۱۷.۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۴ ۱۸.۹۹ ۱۷.۵۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۳ ۱۸.۹۵ ۱۷.۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۷ ۱۸.۹۴ ۱۷.۴۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۴ ۱۸.۹۴ ۱۷.۴۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۱۸.۹۲ ۱۷.۴۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۸۱۸ ۱۸.۸۹ ۱۷.۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ فاقد ضامن
اخزا۸۱۶ ۱۸.۸۸ ۱۷.۴۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۷ ۱۸.۸۶ ۱۷.۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۸۱۱ ۱۸.۸۵ ۱۷.۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۱۸.۸۴ ۱۷.۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۸۱۲ ۱۸.۸۴ ۱۷.۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۱۸.۷۸ ۱۷.۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۱ ۱۸.۷۷ ۱۷.۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۸ ۱۸.۷۶ ۱۷.۳۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۰ ۱۸.۷۴ ۱۷.۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۱۸.۶۴ ۱۷.۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۱۸.۵۹ ۱۷.۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۷۱۶ ۱۸.۱۵ ۱۶.۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۱۸.۱۵ ۱۶.۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۱۷.۵۶ ۱۶.۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۱۷.۳۶ ۱۶.۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۷.۱۳ ۱۵.۹۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)