اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اخزا۸۰۲ ۴۱.۹۲ ۳۵.۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۲۷.۸۴ ۲۴.۸۱ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۱.۱۴ ۱۹.۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۶ ۲۱.۱۴ ۱۹.۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۱۴ ۱۹.۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۰.۰۷ ۱۸.۴۳ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۱۹.۵۹ ۱۸.۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۳ ۱۹.۴۱ ۱۷.۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن
اخزا۶۲۴ ۱۸.۹۷ ۱۷.۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۷ ۱۸.۳۶ ۱۶.۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۸۱۴ ۱۸.۳۶ ۱۶.۹۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۸ ۱۸.۳۱ ۱۶.۹۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۱۸.۱۹ ۱۶.۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۶ ۱۸.۱۷ ۱۶.۸۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۱۸.۰۹ ۱۶.۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۱۸.۰۸ ۱۶.۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۱ ۱۸.۰۸ ۱۶.۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۰ ۱۸.۰۶ ۱۶.۷۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۲ ۱۸.۰۶ ۱۶.۷۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۱۸.۰۲ ۱۶.۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۸۱۵ ۱۸.۰۱ ۱۶.۶۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۸۱۳ ۱۷.۹۸ ۱۶.۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۸ ۱۷.۹۵ ۱۶.۶۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ فاقد ضامن
اخزا۸۱۷ ۱۷.۸۷ ۱۶.۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۱۷.۶۵ ۱۶.۳۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۱۷.۳۷ ۱۶.۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۴ ۱۷.۲۷ ۱۶.۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۱۶.۸۸ ۱۵.۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۹۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۱۵.۸۶ ۱۴.۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۷۱۶ ۱۵.۶۳ ۱۴.۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۴.۸۰ ۱۳.۸۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)