اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اجاد۲۳ ۲۱.۷۹ ۱۹.۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۵۵ ۱۹.۶۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۲۱.۰۵ ۱۹.۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۷۲۱ ۲۱.۰۴ ۱۹.۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۲۱.۰۱ ۱۹.۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۲۱.۰۱ ۱۹.۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۲۱.۰۱ ۱۹.۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۸۱۳ ۲۱.۰۰ ۱۹.۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۲۰.۹۹ ۱۹.۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۲۰.۹۷ ۱۹.۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۲۰.۹۶ ۱۹.۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۴ ۲۰.۹۲ ۱۹.۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۲۰.۹۲ ۱۹.۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۲۰.۹۲ ۱۹.۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۷ ۲۰.۷۷ ۱۹.۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۷۲۰ ۲۰.۶۵ ۱۸.۹۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۲۰.۵۱ ۱۸.۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اجاد۲۶ ۲۰.۱۱ ۱۸.۴۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۲ ۲۰.۱۰ ۱۸.۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۹.۵۲ ۱۷.۹۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۵ ۱۹.۴۷ ۱۷.۹۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۲ ۱۹.۴۷ ۱۷.۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۱۹.۴۶ ۱۷.۹۱ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۶ ۱۹.۳۷ ۱۷.۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۱۹.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۳ ۱۹.۱۶ ۱۷.۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن
اخزا۷۰۹ ۱۹.۰۶ ۱۷.۵۷ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۴ ۱۹.۰۵ ۱۷.۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)